Vị giám độc một phút (Ông là ai?)

Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ trình bày phần lớn những gì chúng tôi đã học hỏi được từ các nghiên cứu về y học, về khoa học liên quan đến cách ứng xử của con người, để sao cho ta có thể làm việc một cách tốt nhất với người khác.

Dùng từ “tốt nhất” ở đây chúng tôi muốn chỉ các thành quả có giá trị, những cảm tưởng ta có về bản thân, về tổ chức, về những người cùng làm việc với ta.

Phúng dụ VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT là một sưu tập đơn giản những điều mà những người khôn ngoan đã dạy chúng tôi hay tự chúng tôi học hỏi được. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, với tư cách là một giám đốc bạn cũng sẽ là một trong những nguồn khôn ngoan để cho những người cùng làm việc với bạn nhìn vào.

Do đó, chúng tôi tin rằng bạn sẽ thu lượm được từ cuốn sách này những kiến thức thực tiễn và đem áp dụng chúng vào công việc quản lý hàng ngày của bạn, như Khổng Tử đã nói: “Có để dùng, chính là bản chất của kiến thức”.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích thú đem áp dụng những điều đã học được từ VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT và rồi bạn và những người cùng làm việc với bạn sẽ được hưởng một cuộc sống mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn và nhiều năng suất hơn.

TẢI VỀ BẢN EPUB

Phiên bản này chỉ dành cho thành viên Website, bạn vui lòng

hoặc Đăng ký thành viên.


Chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy hữu ích!